Lov for Holmestrand Dykkerklubb

§ 1 Formål

1.1
Holmestrand Dykkerklubb er selveid og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1.2
Holmestrand Dykkerklubbs formål er å drive dykking ( idrett ) organisert i Norges Dykkerforbund.

1.3
Holmestrand Dykkerklubb skal fremme interessen for sportsdykking og skape et miljø for dykkerinteresserte ved å arrangere turer, foredragskvelder og festlige sammenkomster, samt drive utdanning.

§ 2 Organisasjon

2.1
Holmestrand Dykkerklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold Idrettskrets.

2.2
Holmestrand Dykkerklubb er medlem av Norges Dykkerforbund.

2.3
Holmestrand Dykkerklubb hører hjemme i Holmestrand kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

§ 3. Medlemskap

3.1
Alle som lover å overholde Holmestrand Dykkerklubbs og overordnede Idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3.2
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt Holmestrand Dykkerklubbs lover og bestemmelser.

3.3
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

3.4
Medlemskap i Holmestrand Dykkerklubb er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Kontingenten gjelder for ett kalenderår. Medlemmer kan også kjøpe kort for luftfylling av egne flasker på klubbens luftkompressor. Dette er også gyldig for ett kalenderår.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

4.1
For å ha stemmerett på Holmestrand Dykkerklubbs møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke være skyldig kontingent.

4.2
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 Kontingent

5.1
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

5.2
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

5.3
Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved langvarig sykdom, arbeidsløshet eller andre gyldige grunner.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

6.1
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeide, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

6.2
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av Holmestrand Dykkerklubbs budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

7.1
For Holmestrand Dykkerklubbs tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7.

§ 8 Straffesaker

8.1
For alle straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds lov kapittel 11, Straffebestemmelser.

§ 9 Årsmøte

9.1
Holmestrand Dykkerklubbs høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år, i februar måned.

9.2
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

9.3
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

9.4
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

9.5
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

9.6
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak som godkjenning av saksliste.

9.7
Det forelegges årsmøtet en ajourført utstyrsliste m / statusrapport.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

10.1
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

11.1
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

11.2
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger med enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

11.3
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer, Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

11.4
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

12.1
Godkjenne innkalling.

12.2
Godkjenne saksliste.

12.3
Behandle klubbens årsmelding.

12.4
Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

12.5
Behandle innkomne forslag.

12.6
Fastsette kontingent.

12.7
Vedta klubbens budsjett.

12.8
Bestemme klubbens organisasjon.

12.9
Velge formann og nestformann.

12.10
Velge sekretær, kasserer, ett styremedlem og 3 varamedlemmer. Styret, uten varamenn, velges for to år, slik at formann og sekretær er på valg et år mens nestformann, kasserer og ett styremedlem velges neste år. Tre varamenn velges hvert år

12.11
Velge valgkomitè

12.12
Årsmøtet velger foruten styret og valgkomite også:
- Sikkerhetsleder, utdanningsleder og materialforvalter,
- Den/de representanter til dykketinget som klubben har rett til med vararepresentant,
Representanter til dykketinget velges annet hvert år.
- Det antall representanter til dykkekretstinget klubben har rett til med vararepresentant.
Styret kan velge tillitsmenn og eller komiteer i tillegg til disse.

12.13
Velge 2 revisor.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

13.1
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnede idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

13.2
Det innkalles på samme måte som ordinære årsmøter med minst 2 ukers varsel.

13.3
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret

14.1
Klubben ledes et av styret bestående av: Formann, nestformann, kasserer, sekretær, styremedlem samt 3 varamedlemmer. Dette er den høyeste myndighet mellom årsmøtene.

14.2
Styret skal:

14.2.1
Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

14.2.2
Oppnevne etter behov utvalg/komiteer/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

14.2.3
Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instruks og bestemmelser.

14.2.4
Representere klubben utad.

14.3
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

14.4
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbel.

§ 15 Grupper/avdelinger

15.1
Klubben kan organiseres med avdelinger og eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

15.2
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styres godkjennelse.

§ 16 Lovendring

16.1
Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på saklisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

16.2
Lovendring må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 Oppløsning

17.1
Oppløsning av Holmestrand Dykkerklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

17.2
Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben.Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16.

17.3
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

17.4
Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

       
Hdk logo o9g link tilbake til forsiden
link for å komme til startsiden link HDK info link Aktiviteter link Kontakter link dykkesteder link til linker